Klagomålshantering

I enligt med skollagen 4kap 8§ ska huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Klagomålshantering