Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systmatiskt arbetsmiljöarbete för Docksta Friskola 2019 – 2020

Kort sammanfattning finns här nedan:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls.

Arbetsmiljöverket följer upp att arbetsmiljölagen följs på landets skolor.

Enligt Arbetsmiljölagen AML, kap. 3, §2 är det arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen gäller både för elever och skolpersonal.

På Docksta Friskola är ansvaret för att utföra förbättringar av arbetsmiljön delegerade till rektor. De arbetsuppgifter som är delegerade till rektor består av att organisera, leda och bedriva arbetsmiljöarbetet med planering, genomförande och uppföljning.

Här under finns några utdrag om vad som finns i planen.

  • Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

  • Brandombud och brandövning

För skolans brandskydd sker ett samarbete mellan fastighetsägaren och verksamheten.

  • Elevinflytande

Genom att öva sig att delta är eleven mer förberedd att agera för inflytande i kommande arbets- och föreningsliv.

  • Företagshälsovård

Vi vill verka förebyggande så att medarbetarna ska vara friska, må bra och klara av sina jobb.

  • Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

På skolan finns en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

  • Trivselregler

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan.

  • Skolråd och klassråd

Vi arbetar med att utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och få inflytande över sin arbetsmiljö på skolan.