Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Docksta Friskola läsåret 2019 2020

Kort sammanfattning finns här nedan:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Vi på Docksta Friskola och fritidshem tar avstånd från alla former av kränkande behandling. All personal på skolan och på fritidshemmet har ett gemensamt ansvar i detta arbete.

På Docksta Friskola/fritidshem arbetar vi aktivt för att:
• alla barn ska känna sig trygga
• alla ska bemötas och behandlas med respekt
• alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling finns våra mål och vårt arbete med planen. Vilka våra främjande, förebyggande och upptäckande insatser är för att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. Där finns kartläggningar kring elevernas trygghet, trivsel, ansvar, studiero, skolmat, rörelse, skolämnen, delaktighet och inflytande. Om vårdnadshavarnas åsikter om deras barns skolarbete och trivsel samt om samarbete skola och hem. I planen finns även våra utvärderingar och analyser från förra årets arbete.

På skolan har vi rutiner hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller vuxna utsätts för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om ansvarsfördelning, anmälan till rektor och huvudman samt om rutiner för utredning och dokumentation.