Systematiskt kvalitetsarbete

Kort sammanfattning finns här nedan:

Systematiskt kvalitetsarbete       

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Huvudman och rektor är ansvariga för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan. Rektor ansvarar för att upprätta en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Det bygger på delaktighet och inflytande från personal, elever och vårdnadshavare.

Var är vi?
För att få en nulägesbild av verksamhetens likvärdighet och kvalitet kontrolleras om måluppfyllelsen följts upp och utvärderats.

Vart ska vi?
Måluppfyllelse och förbättringsbehov analyseras samt vilka faktorer som påverkar dessa.

Hur gör vi?
Inom de prioriterade områdena görs planering av förbättringsinsatser för att uppnå önskade effekter. Där framgår tidsplan, ansvarsfördelning samt former för utvärdering.

Hur blev det?
Utvärdering av respektive förbättringsinsatser i jämförelse med förväntad effekt. Förnyade insatser eller långsiktig insats med utgångspunkt av gjorda förbättringsinsatser planeras.

Områden som kvalitetsgranskas finns i kapitel 2 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

2.1 Normer och värden

2.2 Kunskaper

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

2.4 Skola och hem

2.5 Övergång och samverkan

2.6 Skolan och omvärlden

2.7 Bedömning och betyg

2.8 Rektorns ansvar