Coronapandemin – info vid ev. regeringsbeslut

Information om regeringen fattar beslut att tillfälligt stänga skolan och fritidshemmet

Om regeringen stänger skolan ska vi på bästa sätt se till så ert barn inte missar allt för mycket av den undervisningstid som ert barn egentligen är garanterat att få. Vi kommer att skicka hem hemuppgifter med ett strukturerat schema där ni och ert barn kan se vad som ska göras. Ert barns klasslärare kommer att ta kontakt med er och ni bestämmer tillsammans när ni kan komma och hämta det material som ert barn behöver.

Vi på skolan kommer att finnas som stöd och hjälp via telefon och epost för er och ert barn.

När det gäller fritidshemmets verksamhet kommer vi att erbjuda omsorg till barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Om det finns två vårdnadshavare och bara en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

För er som har barn som vanligtvis enbart går i skolan och inte har plats på fritidshemmet men i denna situation är i behov av omsorg och ni tillhör den kategorin som har en samhällsviktig roll kan också ansöka om omsorg.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften MSBFS 2020:3. Se bilaga.

Ni som behöver omsorg anmäler det redan nu till mig via epost. Bedömningen kommer att göras utifrån föreskriften MSBFS 2020:3. Om vi är osäkra om ni som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan ni styrka det med ett intyg från er verksamhetsutövare.

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Östman, Rektor Docksta Friskola

Telefon: 070 – 64 57 033

E-post: annalena@dockstafriskola.se

Bilaga: