Elevers personuppgifter

Docksta Friskola samlar in/behandlar och lagrar personuppgifter i syfte att kunna utföra sitt uppdrag enligt Skollagen. För att kunna värna om elevernas och vårdnadshavarnas rätt till integritet och trygghet hanterar rektor och varje medarbetare på skolan personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen/GDPR. Med personuppgift, menas sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras en levande människa. Exempel: namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post, foton. Kap II Art.6. Dataskyddsförordningen.